Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna » Sprawy Organizacyjne / Projekty aktów prawnych » Kodeks Administracyjny SJM - projekt
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek  Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Kodeks Administracyjny SJM - projekt
PostWysłany: Śro 21:57, 21 Gru 2016
Yoyogi
Pontifex Maximus SJM
Pontifex Maximus SJM

 
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 9659
Przeczytał: 253 tematy

Pomógł: 67 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Niagara Falls, Ontario
Płeć: Waćpanicz


Kodeks Administracyjny SJM - projekt

Spis treści

Dział I: Ustrój administracji YTP Ski Jumping Manager

Art. 1. - Ustawa niniejsza reguluje funkcjonowanie administracji gry.

Art. 2. - Organy administracji gry powołane są do jej stałej obsługi oraz obsługi graczy w jej zakresie (administracja gry).

Art. 3. - Administrację gry stanowią z mocy prawa następujące organy:
- Administrator,
- Super Moderator,
- Moderator,
- Minister SJM kierujący działem administracji gry,
- Symulator,
- inny organ ustanowiony mocą Regulaminu lub ustawy, wyposażony mocą aktu go kreującego w uprawnienia do sprawowania administracji.

Art. 4. - Organ administracji gry może zostać utworzony lub zniesiony wyłącznie na podstawie Regulaminu lub ustawy.

Art. 5. - Organy administracji gry sprawują zarząd administratorski na wyznaczonym przez prawo obszarze gry.

Art. 6. § 1 - Organy administracji gry posiadają władztwo administracyjne na obszarze gry im podlegającym. Władztwo administracyjne jest zdolnością organu administracji do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego.
§ 2 - Podmiotem administrowanym jest osoba mająca udział w konkretnej sprawie, niebędąca jednocześnie w tej sprawie organem administracyjnym.

Art. 7. - Organ administracji gry kończy sprawę poprzez wydanie decyzji administracyjnej lub dokonanie czynności faktycznej.

Dział II: Działanie administracji

Rozdział I - Decyzja administracyjna

Definicja decyzji administracyjnej
Art. 8. - Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym określającym wolę organu administracyjnego opartą na przepisach prawa, kształtującą konkretne uprawnienia i obowiązki podmiotu administrowanego w rozpatrywanej sprawie.

Art. 9. - Organ administracji prowadzący sprawę jest zobowiązany do poinformowania podmiotu administrowanego o treści podjętej decyzji.

Decyzja administracyjna in abstracto i in concreto
Art. 10. - Decyzja administracyjna może dotyczyć wszystkich podmiotów administrowanych w grze (decyzja administracyjna in abstracto) lub konkretnie oznaczonych graczy (decyzja administracyjna in concreto).

Elementy składowe decyzji administracyjnej

Dział II - Czynności faktyczne

Czynność faktyczna
Art. 12 - Czynność faktyczna to forma działania administracji gry w stosunkach z użytkownikami. Są to działania czysto fizyczne (techniczne) dokonywane przez organy administracji, polegające np. na prowadzeniu różnych rejestrów, klasyfikacji, profili reprezentacji etc.

Art. 13 § 1 - Organy administracji gry posiadają kompetencje wyłącznie przewidziane tą ustawą, inną ustawą lub dekretem administratorskim.

§ 2 - Przepis z § 1 nie dotyczy Administratora wyłącznie wtedy, jeżeli jakiś obszar administracji nie jest zarządzany z powodu braku uregulowania prawnego.

§ 3 - Jeżeli organ administracji gry nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków, jego kompetencje przejmuje Administrator na czas trwania niezdolności, jeżeli zaś niezdolność ta jest trwała, wyznacza on nową osobę na to stanowisko, gdy występuje taka potrzeba, sam obejmuje na stałe opuszczone stanowisko lub likwiduje organ z zastrzeżeniem art. 4 § 2.

Art. 14 - Kompetencja organu administracyjnego oznacza uprawnienie, a zarazem obowiązek organu administracyjnego podejmowania określonych przez prawo działań prawnych.

Transfer kompetencji
Art. 15 - Organ może przekazać okresowo innemu organowi swoje kompetencje wyłącznie za pisemną zgodą Administratora oraz zgodą organu przyjmującego przekazywane kompetencje. Przepis nie dotyczy przekazywania kompetencji przez Administratora.

Art. 16 - Administrator może przekazywać swoje własne kompetencje innym organom, jeżeli uzna to za słuszne i celowe.

Art. 17 - Organ administracji może wyznaczać pomocników do dokonywania własnych czynności faktycznych.

Powołanie osoby do piastowania stanowiska
Art. 18 - Powołanie osoby do kierowania organem administracyjnym może nastąpić wyłącznie w drodze:

- ustawy,
- dekretu administratorskiego.

Opuszczenie stanowiska
Art. 19 - Stanowisko kierującego organem administracyjnym może zostać opuszczone wyłącznie na skutek:

- śmierci osoby kierującej organem,
- rezygnacji osoby kierującej organem,
- ustawy,
- dekretu administratorskiego,
- prawomocnego wyroku Sądu Administratorskiego zawierającego złożenie z urzędu osoby kierującej organem,
- wygaśnięcia statusu gracza według przepisów Kodeksu Cywilnego SJM.

Katalog kompetencji

Kompetencje Administratora
Art. 19 - § 1 - Administrator odpowiada za:
* kierownictwo nad polityką administracyjną w grze,
* nadzór i kontrolę nad wszystkimi organami administracyjnymi,
* nadzór i kontrolę zgodności z prawem wszelkich aktów wykonawczych w grze,
* nadzór i kontrolę zgodności z prawem wszelkich działań organów administracyjnych i graczy w grze,
* wydawanie aktów wykonawczych do ustaw,
* desygnowanie kierowników organów administracyjnych,
* tworzenie kalendarzy zawodów,
* organizowanie wyborów,
* całkowitą obsługę techniczną forum, strony internetowej, Wikii, chatu oraz pozostałych obszarów działania gry,
* ustalanie szczegółowych terminów wykonania czynności administracyjnych,
* utrzymywanie porządku na forum,
* utrzymywanie dyscypliny na forum w granicach wyznaczonych mu przez Kodeks Wykroczeń SJM,
* inne zadania szczególne, które zostaną mu przydzielone prawem.

Zasada domniemania kompetencji Administratora
§ 2 - Jeżeli jakaś materia w grze nie została uregulowana przez prawo, przyjmuje się, że jest za nią odpowiedzialny Administrator.

Kompetencje Super Moderatora
Art. 20 - Super Moderator odpowiada za:
* kontrolę nad wszystkimi organami administracyjnymi,
* kontrolę zgodności z prawem wszelkich aktów wykonawczych na forum,
* kontrolę zgodności z prawem wszelkich działań organów administracyjnych i graczy w grze,
* utrzymywanie porządku na forum,
* częściową obsługę techniczną forum, strony internetowej, Wikii, chatu oraz pozostałych obszarów działania gry,
* utrzymywanie dyscypliny na forum w granicach wyznaczonych mu przez Kodeks Wykroczeń SJM,
* inne zadania szczególne, które zostaną mu przydzielone prawem.

Kompetencje Moderatora
Art. 21 - Moderator odpowiada za:
* kontrolę nad wszystkimi organami administracyjnymi,
* kontrolę zgodności z prawem wszelkich aktów wykonawczych na forum,
* kontrolę zgodności z prawem wszelkich działań organów administracyjnych i graczy w grze,
* utrzymywanie porządku na forum,
* utrzymywanie dyscypliny na forum w granicach wyznaczonych mu przez Kodeks Wykroczeń SJM,
* inne zadania szczególne, które zostaną mu przydzielone prawem.

Kompetencje Ministra SJM kierującego działem administracji gry
Art. 22 - Minister SJM kierujący działem administracji gry posiada kompetencje określone w akcie ustanawiającym go na kierownika Ministerstwa.

Kompetencje Generalnego Inspektora Kontroli Zgłoszeń
Art. 23 - Generalny Inspektor Kontroli Zgłoszeń odpowiada za:
* nadzór i kontrolę nad symulatorami w zakresie poprawności dokonywanej symulacji konkursów,
* nadzór i kontrolę zgodności z prawem formularzy zgłoszeń zawodników i zawodniczek do zawodów dokonywanych przez reprezentacje,
* udzielanie upomnień oraz kar dyscyplinarnych reprezentacjom za delikty formularzowe,
* inne zadania szczególne, które zostaną mu przydzielone prawem.

Kompetencje symulatora
Art. 24 - Symulator odpowiada za:
* symulację konkursów przewidzianych dla niego dekretem administratorskim,
* kontrolę zgodności z prawem formularzy zgłoszeń do konkursów, które symuluje,
* inne zadania szczególne, które zostaną mu przydzielone prawem.

Kompetencje innych organów ustanowionych mocą ustawy lub dekretu administratorskiego, wyposażonych mocą aktów ich kreujących w uprawnienia do sprawowania administracji
Art. 25 - Inne organy administracyjne ustanowione mocą ustawy lub dekretu administratorskiego posiadają kompetencje określone w akcie je ustanawiającym.

Działy administracji gry
Art. 26 - Ustanawia się następujące działy administracji wraz z ich określonymi kompetencjami:

1) Dział administracji finansowej - prowadzenie prac związanych z obsługą finansów reprezentacji oraz budżetu Unii SJM,
2) Dział administracji bankowej - prowadzenie prac związanych z obsługą banku gry,
3) Dział administracji szpitalnej - prowadzenie prac związanych z obsługą szpitala,
4) Dział administracji budowlanej - prowadzenie prac związanych z obsługą skoczni narciarskich
5) Dział administracji personalnej - prowadzenie prac związanych z obsługą nad rynkiem pracowników oraz ich zatrudnieniem,
6) Dział administracji klubowej - prowadzenie prac związanych z obsługą sekcji klubowej,
7) Dział administracji obozowej - prowadzenie prac związanych z obsługą obozów szkoleniowych,
8) Dział administracji statystycznej - prowadzenie prac związanych z obsługą statystyk gry i spisywanie historii gry,
9) Dział administracji sprzętowej - prowadzenie prac związanych z obsługą sprzętu narciarskiego, przydzielanego reprezentacjom,
10) Dział administracji młodzieżowej - prowadzenie prac związanych z obsługą akademii juniorskich reprezentacji.
11) Dział administracji prawnej - prowadzenie prac związanych z projektowaniem oraz publikowaniem aktów prawnych gry.
12) Dział administracji wojennej - prowadzenie prac związanych z obronnością gry przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi.
13) Dział administracji zewnętrznej - prowadzenie prac związanych z promocją gry na zewnątrz.
14) Dział administracji innowacyjnej - prowadzenie prac związanych z unowocześnianiem gry i wprowadzaniem do niej nowych rozwiązań.
15) Dział administracji policyjnej - prowadzenie prac związanych z utrzymaniem porządku i dyscypliny na obszarze działania gry.

Art. 27 - Tytulatura podmiotów właściwych do spraw administracyjnych w określonych zakresach w art. 21 zwanych też prowadzącymi oraz ministrami:

1) Dział administracji finansowej - Wielki Rachmistrz (Minister Finansów)
2) Dział administracji bankowej - Wielki Bankier (Minister Bankowości)
3) Dział administracji szpitalnej - Wielki Szpitalnik (Minister Zdrowia)
4) Dział administracji budowlanej - Wielki Budowniczy (Minister Infrastruktury)
5) Dział administracji personalnej - Wielki Kadrowy (Minister Pracy)
6) Dział administracji klubowej - Wielki Klubowy (Minister Klubowy)
7) Dział administracji obozowej - Wielki Turysta (Minister Turystyki)
8) Dział administracji statystycznej - Wielki Statystyk (Minister Statystyki)
9) Dział administracji sprzętowej - Wielki Technik (Minister Techniki)
10) Dział administracji młodzieżowej - Wielki Nauczyciel (Minister Szkolnictwa)
11) Dział administracji prawnej - Wielki Jurysta (Minister Sprawiedliwości)
12) Dział administracji wojennej - Wielki Marszałek (Minister Wojny)
13) Dział administracji zewnętrznej - Wielki Ambasador (Minister Spraw Zagranicznych)
14) Dział administracji innowacyjnej - Wielki Wizjoner (Minister Innowacyjności)
15) Dział administracji policyjnej - Wielki Policjant (Minister Spraw Wewnętrznych)

Art. 28 - Osoby piastujące funkcję prowadzących działów administracyjne są mianowane i odwoływane dekretem przez Administratora.

Art. 29 - Jedna osoba może kierować kilkoma działami administracji.

Art. 30 - Administrator z urzędu pełni funkcję Wielkiego Jurysty oraz Wielkiego Nauczyciela, które stanowią jego dominium administratorskie i żadna inna osoba prócz niego nie może kierować tymi organami.

Art. 31 - Administrator sprawuje nadzór i kontrolę nad Ministrami.

Art. 32 § 1 - Prowadzący wydają decyzje administracyjne na podstawie swych kompetencji w I instancji. Instancją odwoławczą od ich decyzji jest Administrator.

§ 2 - Jeżeli decyzję w I instancji wydaje Administrator, odwołanie nie przysługuje.

Art. 33 - Wszystkie działy administracji muszą posiadać osobę kierującą. Jeżeli takiej osoby nie ma wyznaczonej z identyfikatora osobno, kierownictwo nad działem sprawuje Administrator.

Art. 34 - Poszczególne działy administracji posiadają następujące kompetencje w I instancji:

1) Dział administracji finansowej - sporządzanie na zakończenie sezonu sezonowego raportu finansowego, obliczanie budżetu reprezentacji na nowy sezon, obliczanie budżetu Unii SJM,
2) Dział administracji bankowej - wydawanie decyzji dotyczących przyznania/odrzucenia wniosków o pożyczkę, ściąganie niespłaconych pożyczek, prowadzenie dokumentacji pożyczkowej,
3) Dział administracji szpitalnej - losowanie kontuzji, prowadzenie rejestru aktualnych kontuzji oraz rejestru kontuzji przebytych w sezonie,
4) Dział administracji budowlanej - przyznawanie homologacji, wydawanie decyzji dotyczących budowy i rozbudowy obiektów, prowadzenie i aktualizowanie spisu skoczni,
5) Dział administracji personalnej - prowadzenie list wolnych pracowników, wpisywanie zatrudnionych pracowników do kadr, kontrola nad opłatami dotyczącymi zatrudnień i zwolnień pracowników,
6) Dział administracji klubowej - prowadzenie spraw klubowych,
7) Dział administracji obozowej - aktualizacja umiejętności po obozie i kontrola nad opłatami dotyczącymi kosztów obozu,
8) Dział administracji statystycznej - prowadzenie statystyk gry i spisywanie historii,
9) Dział administracji sprzętowej - prowadzenie rejestru dostawców sprzętu oraz obsługa umów między dostawcami oraz reprezentacjami,
10) Dział administracji młodzieżowej - przydzielanie juniorów do akademii juniorskich oraz włączanie ich na wniosek menedżerów do reprezentacji,
11) Dział administracji prawnej - projektowanie aktów prawnych oraz publikowanie źródeł prawa (ustaw, dekretów administratorskich, aktów wykonawczych, prawomocnych wyroków sądowych, decyzji administracyjnych),
12) Dział administracji wojennej - zabezpieczanie własności gry przed kradzieżą, kompletowanie oraz wykorzystywanie informacji o konkurencji,
13) Dział administracji zewnętrznej - prowadzenie działań promocyjnych gry na zewnątrz niej,
14) Dział administracji innowacyjnej - projektowanie nowych rozwiązań dla gry, które mogą uatrakcyjnić rozgrywkę,
15) Dział administracji policyjnej - porządkowanie forum z nieaktualnych tematów, pilnowanie dyscypliny wśród graczy.

Zasady działania administracji gry
Zasada legalizmu
Art. 35 - Organy administracji gry działają na podstawie przepisów prawa.

Art. 36 - W toku postępowania organy administracji stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny oraz słuszny interes gracza.

Art. 37 - Organy administracji prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy.

Art. 38 - Organy administracji są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 39 - Organy administracji obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 40 - Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Art. 41 - § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Art. 42 - Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji, o ile nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem.

Art. 43 - Postępowanie administracyjne jest co do zasady dwuinstancyjne.

Art. 44 - Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Yoyogi dnia Pon 22:08, 05 Lut 2018, w całości zmieniany 17 razy
Zobacz profil autora
Kodeks Administracyjny SJM - projekt
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna » Sprawy Organizacyjne / Projekty aktów prawnych
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek  Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin