Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna » Sąd Administratorski » Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 20.11.2016 r.
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 20.11.2016 r.
PostWysłany: Nie 17:38, 20 Lis 2016
Yoyogi
Pontifex Maximus SJM
Pontifex Maximus SJM

 
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 9554
Przeczytał: 214 tematy

Pomógł: 65 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Niagara Falls, Ontario
Płeć: Waćpanicz


Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 20.11.2016 r.
tekst jednolity, poprawiony językowo w dniu 07.05.2018 r.

Część I - Powołanie i podstawowe zasady

Art. 1 - Sąd Administratorski jest powołany do sprawowania ochrony praworządności w obrębie gry.

Art. 2 - Sąd Administratorski wydaje wyrok na mocy wyłącznie obowiązującego prawa w grze.

Iudicatio ex aequo et bono
Art. 2a § 1 - Jeżeli dla rozstrzyganej sprawy nie istnieje adekwatna podstawa prawna, Sąd Administratorski może orzekać w danej sprawie na podstawie powszechnie pojmowanej sprawiedliwości i w zgodzie z zasadą słuszności oraz wyłącznie za zgodą stron.

§ 2 - Orzekanie wyłącznie na podstawie zasad słuszności i powszechnie pojmowanej sprawiedliwości dotyczy wyłącznie spraw cywilnych i administracyjnych.

Art. 3 - Szczególne regulacje procesowe mogą być zawarte w odrębnych ustawach, wyprofilowane odpowiednio w zależności od ich przedmiotu.

Art. 4 - Wszystkie postępowania są wszczynane przed majestatem Sądu Administratorskiego niezwłocznie, zaś sam proces powinien trwać na tyle długo, ile to konieczne.

Art. 5 - Postępowanie przed Sądem Administratorskim jest co do zasady jawne. Jawność może być wyłączona na wniosek stron ze względu na ważny interes strony. Przez ważny interes strony w szczególności rozumie się ujawnienie prywatnych danych osobowych.

Art. 6 - Stronami procesu karnego są oskarżyciel oraz oskarżony, procesu cywilnego powód oraz pozwany, procesu administracyjnego zgłaszający oraz organ administracyjny, procesu dyscyplinarnego nadzorowany oraz nadzorca.

Art. 7 - Ciężar dowodu spoczywa stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne.

Art. 8 - Obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów.

Art. 9 - Postępowanie rozpoczyna się po zgłoszeniu we właściwym miejscu prawidłowo wypełnionego pisma procesowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Sąd Administratorski nie rozpatruje sprawy, zaś podmiotowi wnoszącemu udziela wskazówek co do poczynionych błędów w piśmie procesowym.

Część II - Ustrój

Art. 10 - Sąd Administratorski dzieli się na cztery sekcje:
- karną,
- cywilną,
- administracyjną,
- dyscyplinarną,

które to sekcje rozpatrują sprawy zgodnie z ich właściwością rzeczową:

- sekcja karna S.A. (podstawa prawna orzekania: Kodeks Karny SJM)
- sekcja cywilna S.A. (podstawa prawna orzekania: Kodeks Cywilny SJM oraz Kodeks Pracy SJM)
- sekcja administracyjna S.A. (podstawa prawna orzekania: Kodeks Skoczni SJM, Kodeks Finansów SJM, Kodeks Wyborczy SJM, Ustawa o funkcjonowaniu administracji, Ustawa o działalności klubowej, Akt Unii SJM oraz pozostałe akty prawne, które nie należą do kompetencji sekcji karnej oraz cywilnej)
- sekcja dyscyplinarna S.A. (podstawa prawna orzekania: wszystkie akty prawne w grze, gdzie zachodzi odpowiedzialność dyscyplinarna osoby za niedopełnienie lub nienależyte wywiązanie się ze swych obowiązków ciążących na nim na mocy prawa)

oraz Izbę Pokoju, rozstrzygającą wszelkie spory nienadające się do rozwiązania przez którąkolwiek z powyższych sekcji S.A., zaś związane z YTP Ski Jumping Manager poprzez graczy. Orzekanie w ramach Izby Pokoju odbywa się na podstawie art. 2a niniejszej Ustawy.

Art. 11 - Organami Sądu Administratorskiego są Prezes Sądu Administratorskiego oraz Gremium Sędziów Sądu Administratorskiego.

Art. 12 - Administrator jest Prezesem Sądu Administratorskiego.

Art. 13 § 1 - Prezes Sądu Administratorskiego wyznacza skład sędziowski do orzekania w danej sprawie.
§ 2 - Prezes Sądu Administratorskiego informuje o wszczęciu postępowania pozwanego w sprawie cywilnej, oskarżonego w sprawie karnej oraz organ administracyjny w sprawie administracyjnej.

Art. 14 - Gremium Sędziów Sądu Administratorskiego tworzą wszyscy sędziowie Sądu Administratorskiego.

Art. 15 - W sprawach karnych skład sędziowski liczy trzech sędziów: Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego oraz dwóch Sędziów Doradczych desygnowanych przez niego z gremium sędziów, którzy są niezaangażowani w sprawę.

Art. 16 - W sprawach cywilnych i administracyjnych skład sędziowski składa się z Sędziego Przewodniczącego Sądu Administratorskiego.
Jeżeli sprawa jest skomplikowana, Prezes Sądu desygnuje Sędziego Doradczego z gremium sędziów, który jest niezaangażowany w sprawę.

Art. 17 - W sprawach dyscyplinarnych skład sędziowski tworzy wyłącznie Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego.

Art. 18 - W postępowaniu w drugiej instancji skład liczebnościowy w zależności od rodzaju sprawy jest taki sam jak określony w art. 15 oraz art. 16, przy czym Prezes Sądu Administratorskiego na stanowisko Sędziów Doradczych desygnuje sędziego lub sędziów, którzy nie orzekali w postępowaniu w I instancji. Przepis nie dotyczy spraw orzekanych pod jurysdykcją sekcji dyscyplinarnej.

Art. 19 - W postępowaniu dyscyplinarnym skład orzekający w drugiej instancji tworzą wszyscy niezaangażowani w sprawę sędziowie Sądu Administratorskiego, którzy mogą milcząco w terminie do 48 godzin od wydania wyroku w I instancji zaaprobować wyrok uniewinniający lub skazujący lub go uchylić poprzez głosowanie przy zachowaniu zwykłej większości głosów przy oddaniu głosu przez minimum 3 sędziów, przy czym decyzja o uchyleniu musi zawierać dla ważności pisemne wyczerpujące uzasadnienie.

Art. 20 - <skreślony>

Art. 21 - Jeżeli zachodzą podejrzenia, że rozprawa ze względu na stopień trudności zajmie więcej czasu lub stopień zawiłości sprawy jest wysoki, Prezes Sądu Administratorskiego może dołączyć do składu orzekającego dodatkowych sędziów.

Wyłączenie sędziego
Iudex inhabilis - wyłączenie sędziego z mocy prawa
Art. 22 - Sędzia jest wyłączony z mocy samego prawa, jeżeli:
- w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki,
- w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego wyroku,
- w sprawach, w których strona pozostaje z sędzią w więzach rodzinnych.

Iudex suspectus - wyłączenie sędziego na wniosek strony
Art. 23 - Sędzia ulega wyłączeniu na wniosek strony postępowania, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Część III - Sędziowie, oskarżyciele publiczni - ich uprawnienia oraz obowiązki

Rozdział I - Sędziowie

Art. 24 - Sędziowie posiadają władzę sądowniczą w grze.

Art. 25 - Sędzia jest osobą nieskazitelnego charakteru, zdyscyplinowaną, obowiązkową, świecącą przykładem dla pozostałych.

Sędziowie wiryliści
Art. 26 - Administrator, Super Moderator oraz Moderator są sędziami Sądu Administratorskiego z urzędu. Sprawują oni swój urząd do momentu zakończenia sprawowania przez nich funkcji Administratora, Super Moderatora lub Moderatora.

Sędziowie mianowani
Art. 27 - Administrator może dekretem mianować na stanowisko sędziego spoza grona administracji.

Art. 28 - Kandydat na sędziego spoza grona administracyjnego musi odznaczać się nieskazitelnym charakterem, dobrze wywiązywać się ze swych dotychczasowych obowiązków oraz posiadać co najmniej jednomiesięczny staż na forum. Kadencja sędziego spoza grona administracyjnego trwa do momentu odwołania go ze stanowiska dekretem Administratora lub własnej rezygnacji.

Art. 29 - Sędzia Sądu Administratorskiego jest niezależny i niezawisły. Wiążą go jedynie uchwalone ustawy oraz własne sumienie.

Art. 30 - Sędziom Sądu Administratorskiego nie przysługuje immunitet.

Wyrokowanie w sprawach karnych
Art. 31 - Sędziowie Doradczy orzekają w sprawach karnych jedynie w zakresie winny lub niewinny oraz mogą zaproponować wymiar kary. Orzeczenie o winie lub jej braku wiąże Sędziego Przewodniczącego Sądu Administratorskiego.

Art. 32 - W przypadku orzeczenia winy przez Sędziów Doradczych, Sędzia Przewodniczący biorąc pod uwagę ustawy, zasady współżycia społecznego oraz postawę oskarżonego wyznacza wyrok.

Wyrokowanie w pozostałych sprawach
Art. 33 - Sędzia Doradczy w sprawach cywilnych i administracyjnych proponuje rozwiązanie problemu Sędziemu Przewodniczącemu do którego należy ostateczna decyzja. Sędzia Przewodniczący jest obowiązany uwzględnić zdanie Sędziego Doradczego.

Art. 34 - Sędziowie mają obowiązek niezwłocznie wydać oraz uzasadnić swoje stanowisko w rozstrzyganej sprawie.

Art. 35 - Wyznaczony do orzekania sędzia może zrezygnować z prowadzenia sprawy. O swojej decyzji pisemnie niezwłocznie informuje Prezesa Sądu Administratorskiego.

Art. 36 - Jeżeli wyznaczony Sędzia Doradczy zwleka z wydaniem własnej opinii w sprawie, Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego po upływie dwóch tygodni może wydać wyrok bez uwzględniania jego stanowiska.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
Art. 37 - Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest z urzędu przez Prezesa Sądu Administratorskiego.

Art. 38 - Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za niedopełnienie ciążących na nim sędziowskich obowiązków oraz za naruszenie przepisów zawartych w Kodeksie Karnym SJM.

Katalog kar dyscyplinarnych
Art. 39 - Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec sędziów są wyłącznie: nagana, jedno ostrzeżenie oraz złożenie sędziego z urzędu.

Art. 40 - Jeżeli wobec ukaranego sędziego, który jednocześnie pełnił funkcję administracyjną orzeczono złożenie z urzędu, jednocześnie traci on równocześnie tę funkcję administracyjną.

Art. 41 - Przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej Sędziów Sądu Administratorskiego odnosi się odpowiednio do odpowiedzialności dyscyplinarnej innych podmiotów pełniających funkcje publiczne: Super Moderatora, Moderatora, Redaktora, Symulatora, Grafika, Oficera CBwZS oraz Pomocnika .

Podmiot wydający wyrok
Art. 42 - Wyrok wydaje w imieniu Sądu Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego.

Nemo est iudex in propria causa
Art. 43 - Sędziowie nie mogą orzekać we własnej sprawie.

Rozdział II - Oskarżyciele publiczni

Oskarżyciel publiczny
Art. 44 § 1 - Każdy pełni rolę oskarżyciela publicznego, kto wnosi akt oskarżenia w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z części szczegółowej Kodeksu Karnego SJM, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.
§ 2 - Osoba posiadająca status sędziego, która w konkretnym procesie karnym złożyła akt oskarżenia, nie może być powołana na sędziego w tej sprawie.

Art. 45 - <skreślony>

Część IV - Moc wiążąca wyroku

Art. 46 - Wyrok wydany przez Sąd Administracyjny w sprawach administracyjnych uprawomocnia się po 24 godzinach od momentu ogłoszenia, w sprawach cywilnych uprawomocnia się po 48 godzinach od momentu ogłoszenia, zaś w sprawach karnych i dyscyplinarnych po 72 godzinach, jeżeli nie została złożona od nich odpowiednio uzasadniona apelacja. W wyjątkowych i istotnych przypadkach wyrok może uprawomocnić się po 24 godzinach od opublikowania lub w przypadku postępowania w sprawie administracyjnej natychmiastowo, przy czym takie działanie musi być usprawiedliwione ważnymi względami i ogłoszone w momencie wydawania wyroku.

Art. 47 - Wyjątkiem od zasady określonej w artykule 47 niniejszej ustawy jest prawo zaskarżenia symulacji zawodów. Decyzja Sądu Administratorskiego nakazująca ponowną symulację zawodów wykonywana jest niezwłocznie.

Prawo apelacji
Art. 48 - Stronom przysługuje prawo apelacji od wyroku w terminie określonym w artykule 46 niniejszej ustawy (tj. do czasu uprawomocnienia). Wniosek musi być odpowiednio umotywowany i musi odnosić się do obowiązujących ustaw.

Art. 49 - Rozpatrzenie wniosku apelacyjnego odbywa się niezwłocznie.

Art. 50 - W przypadku pozytywnego rozpatrzenia apelacji przedmiot sprawy rozważany jest ponownie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia apelacji wyrok uprawomocnia się z chwilą wydania decyzji o odrzuceniu apelacji.

Reformationis in peius
Art. 51 - Sąd w II instancji nie może swoim wyrokiem pogorszyć a jedynie polepszyć sytuację podmiotu wnoszącego apelację.

Art. 52 - Sąd w II instancji może:
- uchylić całkowicie wyrok sądu I instancji i uniewinnić w sprawie karnej oraz dyscyplinarnej osobę oskarżoną,
- uchylić całkowicie wyrok sądu I instancji i skierować go do ponownego rozpoznania w I instancji, kierując odpowiednie wiążące wskazówki co do wyroku
- zatwierdzić wyrok sądu I instancji

Art. 53 - W przypadku skierowania sprawy ponownie do I instancji, wyrok wydany przez sąd I instancji po skierowaniu go do niej przez II instancję jest wiążący.

Prawo łaski
Art. 54 - Administratorowi przysługuje prawo łaski.

Art. 55 - Prawo łaski przysługuje wyłącznie w przypadku prawomocnych wyroków w sprawach karnych oraz dyscyplinarnych.

Art. 56 - Prawo łaski przyznawane jest przez dekret, który zawiera uzasadnienie zastosowania prawa łaski.

Publikacja wyroków
Art. 57 § 1 - Uprawomocnione wyroki publikowane są niezwłocznie w Dzienniku prawnym C".
§ 2 - Publikacja w "Dzienniku prawnym C" ma charakter deklaratoryjny, zaś brak niezwłocznej publikacji wyroku prawomocnego nie stanowi przeszkody w jego wykonaniu.

Część V - Przepisy końcowe

Art. 58 - Traci moc Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 31.12.2015 r.

Art. 59 - Niniejsza Ustawa wchodzi w życie z dniem 20.11.2016 r.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Yoyogi dnia Pon 17:59, 06 Sie 2018, w całości zmieniany 5 razy
Zobacz profil autora
Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 20.11.2016 r.
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna » Sąd Administratorski
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin