Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna » Hasiok, czyli po ślunsku kosz » Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 31.12.2015 r.
To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek  Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 31.12.2015 r.
PostWysłany: Czw 16:46, 31 Gru 2015
Yoyogi
Pontifex Maximus SJM
Pontifex Maximus SJM

 
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 9542
Przeczytał: 214 tematy

Pomógł: 65 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Niagara Falls, Ontario
Płeć: Waćpanicz


Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 31.12.2015 r.

Część I - Powołanie i podstawowe zasady

Art. 1 - Sąd Administratorski jest powołany do sprawowania ochrony praworządności w obrębie gry.

Art. 2 - Sąd Administratorski wydaje wyrok na mocy obowiązujących ustaw.

Art. 3 - Wszystkie postępowania są wszczynane przed majestatem Sądu Administratorskiego niezwłocznie.

Art. 4 - Postępowanie przed Sądem Administratorskim jest jawne.

Art. 5 - Stronami procesu karnego są oskarżyciel oraz oskarżony, procesu cywilnego powód oraz pozwany, procesu administracyjnego zgłaszający oraz organ administracyjny, procesu dyscyplinarnego dyscyplinowany oraz dyscyplinujący.

Art. 6 - Ciężar dowodu spoczywa stronie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne określone w ustawach.

Art. 7 - Obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów. Ocena ich wiarygodności leży w gestii sędziów.

Art. 8 - Postępowanie rozpoczyna się po zgłoszeniu we właściwym miejscu prawidłowo wypełnionego pisma procesowego. W przypadku nieprawidłowości Sąd Administratorski nie rozpatruje sprawy.

Część II - Ustrój

Art. 9 - Sąd Administratorski dzieli się na cztery sekcje:
- karną
- cywilną
- administracyjną
- dyscyplinarną
które to sekcje rozpatrują sprawy zgodnie z ich własnością przedmiotową.

Art. 10 - Organami Sądu Administratorskiego są Prezes Sądu Administratorskiego oraz Gremium Sędziów Sądu Administratorskiego.

Art. 11 - Administrator jest Prezesem Sądu Administratorskiego.

Art. 12 - Prezes Sądu Administratorskiego wyznacza skład sędziowski do orzekania w danej sprawie.

Art. 13 - Gremium Sędziów Sądu Administratorskiego tworzą wszyscy sędziowie Sądu Administratorskiego.

Art. 14 - Skład orzekający w sprawach tworzą: Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego oraz Sędziowie Doradczy.

Art. 15 - W sprawach karnych skład sędziowski liczy trzech sędziów: Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego oraz dwóch Sędziów Doradczych desygnowanych przez niego z gremium sędziów, którzy są niezaangażowani w sprawę.

Art. 16 - W sprawach cywilnych i administracyjnych skład sędziowski składa się z Sędziego Przewodniczącego Sądu Administratorskiego oraz desygnowanego przez niego Sędziego Doradczego z gremium sędziów, który jest niezaangażowany w sprawę.

Art. 16b - W sprawach dyscyplinarnych skład sędziowski tworzy wyłącznie Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego.

Art. 17 - W postępowaniu w drugiej instancji skład liczebnościowy w zależności od rodzaju sprawy jest taki sam, przy czym Prezes Sądu Administratorskiego na stanowisko Sędziów Doradczych desygnuje sędziego lub sędziów, którzy nie orzekali w postępowaniu w I instancji. Przepis nie dotyczy spraw orzekanych pod jurysdykcją sekcji dyscyplinarnej.

Art. 17b - W postępowaniu dyscyplinarnym skład orzekający w drugiej instancji tworzą wszyscy sędziowie, którzy mogą milcząco w terminie do 48 godzin od wydania wyroku w I instancji zaaprobować wyrok uniewinniający lub skazujący lub go uchylić poprzez głosowanie, przy czym decyzja o uchyleniu musi zawierać dla ważności pisemne wyczerpujące uzasadnienie.

Art. 18 - W przypadku postawienia w stan oskarżenia Administratora, skład orzekający stanowią wszyscy sędziowie z wyłączeniem Administratora. Sędzią Przewodniczącym jest w tym przypadku najstarszy stażem w grze sędzia.

Art. 19 - Jeżeli zachodzą podejrzenia, że rozprawa ze względu na stopień trudności zajmie więcej czasu lub stopień zawiłości sprawy jest wysoki, Prezes Sądu Administratorskiego może dołączyć do składu orzekającego dodatkowych sędziów.

Część III - Sędziowie

Art. 20 - Sędziowie posiadają władzę sądowniczą w grze.

Art. 21 - Sędzia jest osobą nieskazitelnego charakteru, zdyscyplinowaną, obowiązkową, świecącą przykładem dla pozostałych.

Sędziowie wiryliści
Art. 22 - Administrator, Super Moderator oraz Moderator są sędziami Sądu Administratorskiego z urzędu. Sprawują oni swój urząd do momentu zakończenia sprawowania przez nich funkcji Administratora, Super Moderatora lub Moderatora.

Sędziowie mianowani
Art. 23 - Administrator może dekretem mianować na stanowisko sędziego spoza grona administracji.

Art. 24 - Kandydat na sędziego spoza grona administracyjnego musi odznaczać się nieskazitelnym charakterem, dobrze wywiązywać się ze swych dotychczasowych obowiązków oraz posiadać co najmniej jednomiesięczny staż na forum. Kadencja sędziego spoza grona administracyjnego trwa do momentu odwołania go ze stanowiska dekretem Administratora lub własnej rezygnacji.

Art. 25 - Sędzia Sądu Administratorskiego jest niezależny i niezawisły. Wiążą go jedynie uchwalone ustawy oraz własne sumienie.

Art. 26 - Sędziom Sądu Administratorskiego nie przysługuje immunitet.

Wyrokowanie w sprawach karnych
Art. 27 - Sędziowie Doradczy orzekają w sprawach karnych jedynie w zakresie winny lub niewinny oraz mogą zaproponować wymiar kary. Orzeczenie o winie lub jej braku wiąże Sędziego Przewodniczącego Sądu Administratorskiego.

Art. 28 - W przypadku orzeczenia winy przez Sędziów Doradczych, Sędzia Przewodniczący biorąc pod uwagę ustawy, zasady współżycia społecznego oraz postawę oskarżonego wyznacza wyrok.

Wyrokowanie w pozostałych sprawach
Art. 29 - Sędzia Doradczy w sprawach cywilnych i administracyjnych proponuje rozwiązanie problemu Sędziemu Przewodniczącemu do którego należy ostateczna decyzja. Sędzia Przewodniczący jest obowiązany uwzględnić zdanie Sędziego Doradczego.

Art. 30 - Sędziowie mają obowiązek niezwłocznie wydać oraz uzasadnić swoje stanowisko w rozstrzyganej sprawie.

Art. 31 - Niespełnienie obowiązku określonego w artykule 30 jest obwarowane odpowiedzialnością dyscyplinarną z urzędu.

Art. 32 - Wyznaczony do orzekania sędzia może zrezygnować z prowadzenia sprawy. O swojej decyzji pisemnie niezwłocznie informuje Prezesa Sądu Administratorskiego.

Art. 33 - Jeżeli wyznaczony Sędzia Doradczy zwleka z wydaniem własnej opinii w sprawie, Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego po upływie dwóch tygodni może wydać wyrok bez uwzględniania jego stanowiska.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
Art. 34 - Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest z urzędu przez Prezesa Sądu Administratorskiego.

Art. 35 - Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za niedopełnienie ciążących na nim sędziowskich obowiązków oraz za naruszenie przepisu zawartego w Kodeksie Karnym SJM.

Art. 36 - Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec sędziów są: nagana, ostrzeżenie oraz złożenie sędziego z urzędu.

Art. 37 - Jeżeli wobec ukaranego sędziego, który jednocześnie pełnił funkcję administracyjną orzeczono złożenie z urzędu, jednocześnie traci on równocześnie tę funkcję administracyjną.

Art. 37b - Przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej Sędziów Sądu Administratorskiego odnosi się odpowiednio do odpowiedzialności dyscyplinarnej innych podmiotów pełniających funkcje publiczne: Super Moderatora, Moderatora, Redaktora, Symulatora, Grafika, Oficera CBwZS oraz Pomocnika.

Podmiot wydający wyrok
Art. 38 - Wyrok wydaje w imieniu Sądu Sędzia Przewodniczący Sądu Administratorskiego.

Nemo est iudex in propria causa
Art. 39 - Sędziowie nie mogą orzekać we własnej sprawie.

Oskarżyciel publiczny
Art. 40 - Administrator pełni rolę oskarżyciela publicznego, który wnosi oskarżenie jako reprezentant gry w przypadku naruszenia przepisów z części szczegółowej Kodeksu Karnego SJM oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie jest on w tym przypadku traktowany jako strona postępowania (możliwe połączenie funkcji sądzącego i oskarżającego) i nie wiąże go przepis zawarty w artykule 39 niniejszej ustawy, chyba że jest on stroną, którą postawiono w stan oskarżenia.

Art. 41 - Administrator nie występuje w roli oskarżyciela publicznego, jeżeli wyraźnie zaznaczy, że występuje jako podmiot prywatny.

Część IV - Moc wiążąca wyroku

Art. 42 - Wyrok wydany przez Sąd Administracyjny w sprawach administracyjnych uprawomocnia się po 24 godzinach od momentu ogłoszenia, w sprawach cywilnych uprawomocnia się po 48 godzinach od momentu ogłoszenia, zaś w sprawach karnych i dyscyplinarnych po 72 godzinach, jeżeli nie została złożona od nich odpowiednio uzasadniona apelacja. W wyjątkowych i istotnych przypadkach wyrok może uprawomocnić się po 24 godzinach od opublikowania lub w przypadku postępowania administracyjnego natychmiastowo, przy czym takie działanie musi być usprawiedliwione ważnymi względami i ogłoszone w momencie wydawania wyroku.

Art. 43 - Wyjątkiem od zasady określonej w artykule 42 niniejszej ustawy jest prawo zaskarżenia symulacji zawodów. Decyzja Sądu Administratorskiego nakazująca ponowną symulację zawodów wykonywana jest niezwłocznie.

Prawo apelacji
Art. 44 - Stronom przysługuje prawo apelacji od wyroku w terminie określonym w artykule 42 niniejszej ustawy (tj. do czasu uprawomocnienia). Wniosek musi być odpowiednio umotywowany i musi odnosić się do obowiązujących ustaw.

Art. 45 - Rozpatrzenie wniosku apelacyjnego odbywa się niezwłocznie.

Art. 46 - W przypadku pozytywnego rozpatrzenia apelacji przedmiot sprawy rozważany jest ponownie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia apelacji wyrok uprawomocnia się z chwilą wydania decyzji o odrzuceniu apelacji.

Reformationis in peius
art. 47 - Sąd w II instancji nie może swoim wyrokiem pogorszyć a jedynie polepszyć sytuację podmiotu wnoszącego apelację.

Art. 48 - Wyrok wydany w postępowaniu apelacyjnym staje się prawomocny z chwilą opublikowania bez możliwości odwołania.

Prawo łaski
Art. 49 - Administratorowi przysługuje prawo łaski.

Art. 50 - Prawo łaski przysługuje wyłącznie w przypadku prawomocnych wyroków w sprawach karnych.

Art. 51 - Prawo łaski przyznawane jest poprzez dekret.

Publikacja wyroków
Art. 52 - Uprawomocnione wyroki publikowane są w Dzienniku prawnym B [Akty wykonawcze]"

Część V - Przepisy końcowe

Art. 53 - Traci moc Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 25.10.2015 r.

Art. 54 - Niniejsza Ustawa wchodzi w życie z dniem 03.01.2016 r.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Yoyogi dnia Pon 11:36, 14 Lis 2016, w całości zmieniany 11 razy
Zobacz profil autora
Ustawa o Sądzie Administratorskim z dn. 31.12.2015 r.
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 23 (2029/2030) Strona Główna » Hasiok, czyli po ślunsku kosz
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 To forum jest zablokowane, nie możesz pisać dodawać ani zmieniać na nim czegokolwiek  Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin